سرت را که بالا بگیری و نگاهی به آسمان بیندازی دسته بزرگی از کبوتران را می بینی که گویی با دستی نامرئی به این سو و آن سوی آسمان هدایت می شوند و تو مطمئن می شوی که حتما روی پشت بام یکی از این خانه های قدیمی کفتر بازی قهار از پر دادن و مشاهده بلند پریدن کبوترهایش سرمست است.

خبرگزاری مهر: سرت را که بالا بگیری و نگاهی به آسمان بیندازی دسته بزرگی از کبوتران را می بینی که گویی با دستی نامرئی به این سو و آن سوی آسمان هدایت می شوند و تو مطمئن می شوی که حتما روی پشت بام یکی از این خانه های قدیمی کفتر بازی قهار از پر دادن و مشاهده بلند پریدن کبوترهایش سرمست است. کاش این سرمستی باعث ایجاد مزاحمت برای همسایگان و واحدهای مسکونی و نیز نگهداری کبوتران در شرایط نامطلوب نمی شد. 

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 1

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 2

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 3

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 4

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 5

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 6

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 7

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 8

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 9

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 10

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 11

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 12

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 13

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 14

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 15

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 16

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 17

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 18

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 19

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 20

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 21

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 22

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 23

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 24

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 25

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 26

گزارش تصویری: کفتر بازی تهرانی ها! - تصویر 27
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه