طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - مدیریت مصرف، درخواستی که این روزها برای پیشگیری از قطع آب زیاد مطرح می شود.

کاریکاتور/ آب امنیتی!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - مدیریت مصرف، درخواستی که این روزها برای پیشگیری از قطع آب زیاد مطرح می شود.

‌

 

تسنیم

6060

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه