فرض کنید از آن سر دنیا یک مرسدس بنز خریداری کنید و از طریق کشتی برای شما ارسال کنند. در صورتی که به این شکل به شما تحولش دهندچه خواهید کرد.

تاپ ناپ: فرض کنید از آن سر دنیا یک مرسدس بنز خریداری کنید و از طریق کشتی برای شما ارسال کنند. در صورتی که به این شکل به شما تحولش دهندچه خواهید کرد. این اتفاق بر سر یکی از مشتریان افتاده و بنزش که در کانتینر جاسازی شده بوده در بین مسیر به آب افتاده است. پس از خارج کردن آناز اقیانوس و باز کردن درب های کانتینر با چنین صحنه ای روبرو شدند.

مرسدس بنزی که از اعماق اقیانوس بیرون آمد +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه