تكرار حروف نشان لكنت سخن گو است نه اشتباه تايپيست! پيركي لال سحرگاه به طفلي الكن

تكرار حروف نشان لكنت سخن گو است نه اشتباه تايپيست!

پيركي لال سحرگاه به طفلي الكن

مي شنيدم كه بدين نوع همي راند سخن

كاي ز زلفت صصصبحم شاشاشام تاريك

وي ز چهرت شاشاشامم صصصبح روشن

تتترياكيم و پيش ششهد للبت

صصصبر و تاتاتابم رررفت از تتتن

طفل گفتا : مممن را تتو تفليد مكن

گگگم شو ز برم اي كككمتر از زن

مي مي خواهي مممشتي به ككلت بزنم

كه بيفتد مغزت مميان ددهن؟
پير گفتا كه ووالله كه معلوم است

كه كه زادم من بيچاره ز مادر الكن

به ههفتاد و ههشتاد و سه سال است افزون

كه كه گنگ و لالالم بخخلاق ز من

طفل گفتا: خخدا را صصصد بار ششكر

كه برستم ز جهان از مملال و ممحن

مممن هم گگگنگم و مممثل تو تو تو

تو تو تو هم گگگنگي مممثل مممن

قاآني شيرازي

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه