این فیلما که هستن وقتی فرزند خانواده تو اتاقشه مامان باباش میزن در میزننن تا بچّه اجازه نده نمیرن تو اتاقشاینا واقعیَن؟؟

این فیلما که هستن وقتی فرزند خانواده تو اتاقشه مامان باباش میزن در میزننن تا بچّه اجازه نده نمیرن تو اتاقشاینا واقعیَن؟؟
یا فُتوشاپه؟؟ یا خطای دید؟؟   
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه