مرد کلمه را کشف کرد و مکالمه اختراع شد...!!! زن مکالمه را کشف کرد و شایعه اختراع شد...!!!

مرد کلمه را کشف کرد و مکالمه اختراع شد...!!! 
زن مکالمه را کشف کرد و شایعه اختراع شد...!!!
مرد قمار راکشف کرد و کارت های بازی اختراع شد...!!!
زن کارت های بازی را کشف کرد وجادوگری اختراع شد...!!!
مرد کشاورزی راکشف کرد و غذا اختراع شد...!!!
زن غذا را کشف کرد و رژیم غذایی اختراع شد...!!!
مرد دوستی را کشف کرد عشق اختراع شد...!!!
زن عشق را کشف کرد وازدواج اختراع شد...!!!
مرد تجارت را کشف کرد وپول اختراع شد...!!!
زن پول را کشف کرد و خرید کردن اختراع شد...!!!
از آن روز به بعد مرد چیزهای زیادی را کشف کرد واختراع کرد...!!!
ولی زن همچنان مشغول خرید بود.....

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه